HJK Hjemmevaernets specialenhed traener antiterrorenhed i Mali

Instruktør Carsten fra SSR demonstrerer hvordan man trænger ind i et rum.

Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) havde forberedt sig intensivt forud for den internationale opgave, hvor de trænede soldater fra den maliske Nationalgardes Forkert stavet ordantiterrorenhed, Force Antiterrorist (FORSAT).

En lang række af sortklædte, bevæbnede sol- dater maser sig frem mod den snævre dør- åbning i den lyserøde bygning. De maliske soldater er på en skarp øvelse, hvor de skal indtage bygningen og afsøge den for even- tuelle gidsler. Midt i rækken anes en hvid mand i grøn uniform ​Hans placering er ikke tilfældig, for han er en af de danske instruktører, der har ansvaret for, at øvelsen forløber, som den skal.

Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognoscerings- kompagni (SSR) har i tre uger i juni været i den vestafri- kanske republik Mali for at træne den maliske National- gardes antiterrorenhed Force Antiterrorist (FORSAT). Fokus har primært været rettet mod rumkamp og gidsel- befrielse, men menneskerettigheder, sanitetstjeneste og operationsplanlægning har også været på skemaet for de 30 maliske soldater i FORSAT.

Min evne til at lære fra mig er klart forbedret, fordi jeg nu er mere bevidst om, hvordan jeg sender et budskab.

SSR havde forberedt sig intensivt for at kunne træne de maliske soldater, der i forvejen besidder et højt niveau. ”Træningen startede med en forudsæt- ningskontrol af enheden, og ud fra det, vi så, tilpassede vi niveauet af undervisningen og arbejdede videre med taktikken og prin- cipperne. Inden vi kom ned til Mali, havde instruktører fra den franske infanteriskole gennemført et tre ugers forløb for dem, og det var ud fra uddannelseskontrollen, at vi lagde niveauet for den videre undervisning,” fortæller chefen for SSR, kaptajn Morten Rask.

Bevidst om budskaber
Den danske tilgang til at instruere styrken i meget specialiserede discipliner skulle FOR- SATs soldater dog gradvist vænne sig til.

Teoretisk gennemgang af hvordan et hus skal afsøges for modstandere og civile.

”De var meget tilbageholdende i den før- ste uge. De kunne for eksempel ikke finde på at sige, at deres træthed skyldtes mang- lende morgenmad, for de ville ikke skuffe os eller tabe ansigt. Men lidt efter lidt åbnede de op, for de kunne mærke, at vi rigtig gerne ville have dem til at spørge ind til de ting, vi lærte dem. For hvis de forstod det, vi lærte dem, kunne de også bedre arbejde med det,” siger instruktøren Carsten fra SSR. Carsten havde forberedt sig nøje på at træne de lokale soldater. For det er et møde med en anden kultur og en mere rå tilgang til karakteren af opgaverne. ”I Mali har vi været fokuserede på, hvor- dan vi motiverede soldaterne, og hvordan vi sendte et budskab. Frem for en masse teori om rumkamp, lagde vi vægt på praktik, praktik og mere praktik,” siger Carsten. Og netop de skærpede kompetencer hos SSR-soldaterne i verdens brændpunkter er med til at sikre et højere niveau i træningen hjemme på dansk grund. ”Når man er udenlands og har med andre kulturer at gøre, så bliver ens fokus skærpet. Min evne til at lære fra mig er klart forbed- ret, fordi jeg nu er mere bevidst om, hvor- dan jeg sender et budskab,” siger Carsten.

Samarbejdede med Frømandskorpset
Soldater fra SSR har været på internatio- nale opgaver tidligere, men det er første gang, at Frømandskorpset har støttet i opgaveløsningen. ”Frømandskorpset stillede teamleader og chefinstruktør til rådighed. Samtidig skulle de støtte SSRs opgaveløsning, så SSR selv i fremtiden selvstændigt kan løse tilsvarende opgaver. Dermed var denne opgave unik på mange områder,” konkluderer Morten Rask. Netop SSRs struktur med frivillige sol- dater gør enheden velegnet til opgaver som den, der blev løst i Mali. ”Vores frivillighed og civile baggrund er vores kendetegn og styrke. Det giver værdi, når vi er afsted. Vi er i stand til at tilpasse os til de forhold, der er, og nogle af vores løsninger bliver taget fra vores civile liv,” forklarer Carsten.

Mali er første skridt på vejen
Opgaven i Mali blev løst i koordination med Forsvarsministeriet og den interministe- rielle Freds- og Stabiliseringsfond. Ifølge Morten Rask er det meget sandsynligt, at opgaven i Mali blot er første skridt på vejen mod nye internationale opgaver for SSR. ”Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi fremover vil se mange flere opgaver, hvor Danmark med rimelig få midler kan være med til at opbygge kapaciteter og undervise i risiko- områder, hvor de enkelte lande endnu ikke har kapaciteten og viden til at håndtere den stigende trussel og fundamentalisme, som langsomt, men sikkert vinder frem,” siger Morten Rask. Major Thomas Eddelien, som har været øverste ansvarlige for Hjemmeværnets sta- biliseringsindsatsopgave i Mali, er enig med Morten Rask og supplerer: ”Denne opgavetype giver god mening, idet det er bedre at uddanne lokale sik- kerhedsstyrker til selv at sørge for sikker- heden, end det er at udsende danske og andre vestlige militære enheder, når først et lands sikkerhedsstruktur er kollapset. Det er grundlæggende bedre at forebygge end at helbrede, for nu at bruge en metafor fra sundhedsvæsenet.”

Fakta
• Den maliske Nationalgar- des FORSAT-enhed har til opgave at løse antiterror- opgaver blandt andet i hovedstaden Bamako, hvor det er nødvendigt at tage hensyn til civilbefolkningen (non-kombattanter).
• Det er første gang, Frø- mandskorpset træner solda- ter fra SSR i løsning af kapa- citetsopbygningsopgaver.
• Som Hjemmeværnets natio- nale specialenhed skal SSR støtte løsningen af Hjem- meværnets nationale og internationale opgaver, og herunder også kunne støtte Forsvarets specialoperati- onsstyrker.
• SSR har tidligere støttet løsningen af Forsvarets in- ternationale opgaver i blandt andet Irak og Afghanistan.