Optagelsesforløb

Det samlede optagelsesforløb til SSR strækker sig over 22 dage fordelt over 1 weekend, 3 forlængede weekender samt en optagelsesuge.

optagelsesforløb

Bemærk at forløbet ikke gennemføres for personel der ansøger om stillinger ved SSR staben. Hertil kører et særskilt optagelsesforløb. Mere info omkring stillinger og optagelsesforløb til staben gives ved SSR informationsmøder

Indhold under optagelseskursus:

 • Patruljetjeneste, herunder øvelser
 • Våbenuddannelse og skydning
 • Observationstjeneste
 • Signaluddannelse
 • Feltkundskab
 • Overlevelsesteknik
 • Kortlære
 • March, herunder orienteringsmarcher
 • Fysisk uddannelse og træning
 • Selvtillidsprøver

Da tjenesten under optagelseskurset er særdeles koncentreret gives der ingen friaftener eller andre former for friheder. 

Såfremt du ønsker information omkring datoer for næste optagelsesforløb skal du kigge under ansøgning

Indholdet af hvert enkelt modul er beskrevet nedenfor. 

Test weekend (Fredag aften til søndag eftermiddag)

Formålet med testweekenden er at afklare om ansøgeren er egnet til at kunne indtræde på uddannelsesmodulerne forud for optagelsesugen. Testweekenden har desuden til formål at afdække ansøgerens styrker, svagheder, vilje samt evne til at samarbejde. 

test weekend

Beskrivelse af test weekenden:

Udgangspunktet for test weekenden er Garder Kasernen Høvelte i Nordsjælland. Indkvartering og forplejning sker ved SSR foranstaltning. 

Du vil inden test weekenden modtage en indkaldelse, indeholdende praktiske informationer såsom kørevejledning og udrustningsliste. 

Formålet med test weekenden er for SSR, at tilsikre at du har et tilfredsstillende fysisk niveau samt, at vise, at du kan yde under krævende forhold. Du skal ligeledes vise, at du kan samarbejde med andre under pres.

Indholdet af testweekenden er kort skitseret nedenfor.

 • Kontrol af de fysiske krav
 • Diverse selvtillidsprøver
 • Personlige samtaler
 • Vejledning om det videre forløb

Samlet set skal testweekenden bestås med et gennemsnitligt tilfredsstillende resultat. For hver enkelt prøve vil du få at vide hvad der skal til for at du har gennemført med tilfredsstillende resultat. 

Påklædningsbestemmelser til de enkelte seancer finder du i bunden af siden fysiske krav. Ligeledes finder du forskellige træningsprogrammer. 

Det er en fordel hvis du allerede inden start på test weekenden har gennemarbejdet kompendiet H.8130 Orientering og kortlære da faget orientering fylder meget under optagelsesforløbet.

Uddannelsesmodul 1 (Torsdag aften til søndag eftermiddag)

Formålet med modul 1 er at give ansøgeren nødvendige færdigheder indenfor våbenbetjening på gevær M/96 og pistol m/49 samt yderligere færdigheder indenfor orientering. Omdrejningspunktet vil således primært være skydning og orientering. 

modul 1

Beskrivelse:

Udgangspunktet for uddannelsesmodul 1 er Garderkasernen Høvelte i Nordsjælland. Indkvartering og forplejning sker ved SSR foranstaltning. 

Indholdet af uddannelsesmodul 1 er kort skitseret nedenfor.

 • Kontrol af fysisk niveau
 • Udlevering af supplerende udrustning
 • Kortlære
 • Orienteringsmarcher
 • Våbenuddannelse
 • Fysisk uddannelse og træning
 • Personlige samtaler og coaching
 • Vejledning om det videre forløb

Såfremt man ikke har fået gennemarbejdet kompendiet H.8130 Orientering og kortlære er det en god ide at få gjort inden start på uddannelsesmodul 2 da faget orientering fylder meget. 

Der bliver under uddannelsesmodul 1 lagt væk på orientering i såvel dagslys som mørke med begrænset brug af lys.

Uddannelsesmodul 2 (Torsdag aften til søndag eftermiddag)

modul 2

Formålet med modul 2 er at give ansøgeren grundlæggende færdigheder indenfor patruljetjeneste og yderligere rutinering indenfor orientering, herunder orientering i mørke. 

Beskrivelse:

Udgangspunktet for uddannelsesmodul 2 er Antvorskov kaserne i Slagelse (midtsjælland). Indkvartering og forplejning sker ved SSR foranstaltning. Indkvartering vil ske i det fri med udleveret rasteudstyr. 

Under uddannelsesmodul 2 lægges der vægt på den grundlæggende patruljetjeneste hvor der arbejdes med patruljens SOP’er (standard operating procedures) samt observationstjeneste. 

Derudover arbejdes der videre med faget orientering idet alle ansøgere på sigt skal kunne varetage funktionen som spejdere som er patruljens ”øjne og ører”. Seancerne foregår som orienteringsmarcher i lys såvel som mørke med begrænset brug af lys. 

Indholdet af uddannelsesmodul 2 er kort skitseret nedenfor.

 • Kontrol af fysisk niveau
 • Patruljetjeneste
 • Passage af vandløb
 • Observationstjeneste
 • Feltkundskab
 • Overlevelsesteknik
 • Orienteringsmarcher
 • Personlige samtaler og coaching
 • Vejledning om det videre forløb

Såfremt man ikke har fået gennemarbejdet kompendiet H.8130 Orientering og kortlære er det en god ide at få gjort inden start på uddannelsesmodul 3 da faget orientering fylder meget under optagelsesforløbet.

Uddannelsesmodul 3 (Torsdag aften til søndag eftermiddag)

Formålet med modul 3 er at give ansøgerens grundlæggende færdigheder indenfor patruljetjeneste. Fokus under modulet er patruljens kamp (ild og bevægelse) samt observationstjeneste. 

modul 3

Beskrivelse:

Udgangspunktet for uddannelsesmodul 3 er Antvorskov kaserne i Slagelse (midtsjælland). Indkvartering og forplejning sker ved SSR foranstaltning. Indkvartering vil ske i det fri med udleveret rasteudstyr. 

På uddannelsesmodul 3 arbejdes der videre med den grundlæggende patruljetjeneste hvor der arbejdes med patruljens SOP’er (standard operating procedures) samt observationstjeneste. 

Der arbejdes blandt andet med SOP’er under ildkamp (ild og bevægelse), idet patruljen i en kamp situation skal kunne frigøre sig fra en modstander under bedst mulig hensyntagen til egensikring. 

Der lægges desuden vægt på opklaring, idet ansøgerne på sigt skal kunne indgå i en opklaringspatrulje. 

Indholdet af uddannelsesmodul 3 er kort skitseret nedenfor.

 • Kontrol af fysisk niveau
 • Patruljetjeneste
 • Patruljeøvelser
 • Opklaringsformer
 • Observationstjeneste
 • Signal uddannelse
 • Ild og bevægelse
 • Personlige samtaler og coaching
 • Vejledning om det videre forløb

Uddannelsesmodul 3 afrundes med individuelle samtaler hvor den enkelte kursist vurderes egnet eller uegnet til indtrædelse på optagelsesugen. 

Såfremt man ikke har fået gennemarbejdet kompendiet H.8130 Orientering og kortlære er det en god ide at få gjort inden start på optagelsesugen da faget orientering fylder meget under optagelsesforløbet.

Optagelsesugen (Søndag aften til søndag eftermiddag)

Formålet med optagelsesugen er udelukkende at afdække, hvorvidt ansøgeren har det, der skal til for at blive optaget i SSR. Omdrejningspunktet er patruljetjeneste med skærpet fokus på den enkelte ansøger. Ansøgeren skal under optagelsesugen vise at han kan omsætte og anvende det indlærte stof fra uddannelsesmodulerne.          

Udgangspunktet for optagelsesugen er Garder Kasernen Høvelte i Nordsjælland.

optagelsesuge
Her kan du læse om påklædningsbestemmelserne der er gældende under optagelsesforløbet

Kampuniform M/84 eller MTS

 • Udleveret uniform M/84 eller MTS bestående af kampjakke med påsat hætte samt kampbukser. Undermunderingen er valgfri, dog skal yderste lag under kampjakken være i mørke farver. 
 • Det betyder at den udleverede sommer uniform eller selvindkøbte uniformer såsom Tacgear eller Arktis ikke er tilladt.

Kampstøvler

 • Støvlen skal være sort eller brun. Overfladen skal være i skind eller evt. codura, men skal kunne sværtes. Længden skal overstige 24 cm målt fra top til bund. Støvlen skal yderligere være forsynet med snøre som lukke-mekanisme.
 • Det betyder at man godt må anvende andre støvler end Hæren og Hjemmeværnets udleverede støvler M/58, M/03, M/05 og M/13, såfremt de opfylder kravene.
 • Af støvlemærker til selvindkøb kan nævnes mærkerne Meindl, Lowa og Bates.

Basis og rygsæk (kun gældende under test weekenden)

 • Det af Forsvaret og Hjemmeværnet udleverede basis model M/96 bestående af minimum ABC taske, feltflaske taske og udrustnings taske. Alternativt må den udleverede kampvest anvendes. Rygsækken der skal anvendes er den udleverede infanteri rygsæk model M/96.

Den videre uddannelse i SSR efter endt optagelsesforløb

Efter gennemført optagelseskursus overføres man fra sin HJV stamenhed til SSR. Alle, der optages i SSR har ét års prøveperiode. I prøveperioden har SSR mulighed for at opsige samarbejdet. I prøveperioden indgår man i en operativ patrulje og følger patruljens uddannelsescyklus sideløbende med, at en personlig basisuddannelse tilrettelægges. 

Fra man starter i en patrulje til man har afsluttet sin uddannelse tager det tre år forudsat, at man har deltaget på de udvalgte øvelser og kurser. 

Den treårige uddannelsescyklus ser ud som følger:

 • Første år er en basisuddannelse, som indeholder grundlæggende militære færdigheder indenfor patruljetjeneste, sanitet, observation, nærkamp, skydning og signaltjeneste.
 • Andet år er en funktionsuddannelse, som indeholder kampsvømning samt uddannelse som gør, at man kan bestride funktionen inden for signal, sanitet eller spejdervirke.
 • Tredje år er en videregående uddannelse, som indeholder emner man specialiserer sig i. Det kunne eksempelvis være indenfor finskytte, nærkamp, skydning, sanitet eller observationstjeneste således, at man opnår instruktørniveau. Uddannelsen foregår primært i Forsvaret og i udlandet.

Den videre uddannelse i SSR består af en ugentlig træningsaften (onsdag) samt flere weekendssamlinger, kurser og øvelser i løbet af den treårige uddannelsescyklus. Typisk holdes den fysiske form ved lige sideløbende med egen uddannelsen.